Monday, September 3, 2012

Latih tubi 2102


TILAWAH TINGKATAN EMPAT
TAJUK 1
TINGKATAN   EMPAT
TAJUK : MANUSIA PERLU BERSYUKUR :
Surah Al Ana’am : ayat 6


1.  Berdasarkan ayat di atas nyatakan bentuk-bentuk nikmat yang Allah telah kurniakan kepada umat-umat terdahulu.                                                               
2.  Jelaskan bentuk-bentuk balasan umat terdahulu yang dibinasakan Allah. 
3.  Senaraikan dua daripada nikmat kurniaan Allah kepada manusia.
4.  Jelaskan dua tujuan kurniaan nikmat –nikmat tersebut.
5.  Jelaskan dua sebab kenapa Allah membinasakan umat terdahulu.
6.  Apakah hikmah Allah membinasakan umat terdahulu.
7.  Terangkan langkah-langkah untuk menjamin nikmat Allah berterusan dalam
     kehidupan  seseorang.
8.  Jelaskan tiga faktor yang mendorong manusia melakukan kemungkaran.
9.  Terangkan akibat tidak mengurus alam mengikut syariat Allah kepada masyarakat dan   alam sekitar.

TAJUK 2
TINGKATAN 4
TAJUK : RASUL PENYAMPAI WAHYU :
Surah Al An’am: ayat 50

1.   Nyatakan empat contoh khazanah ( perbendaharaan ) Allah  yang dapat dicapai oleh  pancaindera manusia.
2.   Nyatakan dua jenis / bahagian perkara ghaib serta contoh.
3.   Mengapakah Allah merahsiakan perkara ghaib daripada pengetahuan manusia.
4.   Mengapakah manusia memerlukan pimpinan wahyu sedangkan mereka dikurniakan   akal fikiran / Jelaskan dua peranan wahyu kepada manusia
5.   Nyatakan tiga tujuan Allah mengutuskan para Rasul/ Jelaskan tiga peranan Rasul  
6.   Terangkan dua akibat jika Rasul tidak diutuskan kepada manusia.
7.   Nyatakan dua cara mencintai Rasulullah
8.   Terangkan dua perbezaan antara wahyu dan akal
9.   Berdasarkan ayat di atas, nyatakan tiga ciri orang yang ” celik ” dan ”buta” 
10. Terangkan dua bukti Al Quran sebagai mukjizat dari aspek bahasa dan isi
      Kandungan


TAJUK 3
TAJUK : HIDAYAH MILIK  ALLAH :
Surah Al An’am : ayat 125

1.  Apakah maksud hidayah.
2.  Jelaskan perbezaan antara individu yang mendapat hidayah dan yang tidak mendapat   hidayah Allah / Jelaskan tanda-tanda orang yang mendapat hidayah dan golongan yang sesat.
3.  Bagaimanakah usaha yang perlu dilakukan bagi mendapat hidayah Allah
4.  Jelaskan perkara-perkara yang boleh menghalang manusia daripada memperolehi  hidayah Allah
5.  Terangkan tiga kesan hidayah kepada individu dan masyarakat
6.  Jelaskan dua kepentingan hidayah dalam kehidupan manusia.
7.  Jelaskan tiga metodologi dakwah yang berkesan.

TAJUK  4

TAJUK : AKIDAH TERAS KEHIDUPAN
1.     Apakah tugas utama yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai khalifah di bumi   
2. Terangkan dua sebab mengapa terdapat segolongan manusia yang mudah terpedaya dengan golongan yang mengaku boleh menanggung dosa orang lain
3.     Sebagai manusia kita harus menjalani kehidupan yang sejahtera dengan menjalin  hubungan  baik sesama manusia.   Bagaimana hubungan baik itu dapat dijalinkan


Tajuk 5
TAJUK : CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
1.     Berdasarkan ayat, jelaskan tiga golongan mukmin yang berjaya di dunia dan akhirat.
2.     Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk dalam solat
3.     Nyatakan dua cara untuk memperolehi khusyuk dalam solat
4.     Apakah rahsia di sebalik Allah memerintahkan manusia menunaikan solat    
5.     Jelaskan tiga kesan terhadap orang yang khusyuk dalam solatnya
6.     Apakah yang dimaksudkan perbuatan ”lagha”
7.     Berikan dua contoh perbuatan lagha
8.     Jelaskan dua cara untuk menghindarkan diri daripada melakukan perkara lagha
       
TAJUK 5
TAJUK : NASIHAT LUQMAN AL HAKIM :
Surah Luqman : Ayat 12-19
1.   Berdasarkan ayat, nyatakan kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh seseorang
      muslim.
2.   Jelaskan tiga cara berbakti kepada ibubapa. 
3.   Menghantar ibubapa ke pusat penjagaan orang tua dengan alasan tidak ada masa   untuk menjaga mereka merupakan ciri anak derhaka.  Apakah balasan Allah kepada anak derhaka.
4.   Senaraikan empat contoh perbuatan yang menderhakai ibubapa.
5.   Nyatakan maksud ’amar makruf nahi mungkar’
6.   Bagaimanakah keadaan  masyarakat yang ahlinya tidak mengamalkan ’amar makruf  nahi mungkar’
7.   Jelaskan dua bukti keadilan Allah berdasarkan ayat tersebut.
8.   Huraikan tiga kebaikan di dunia yang akan diperolehi individu yang menjauhi sifat sombong, takabbur dan membanggakan diri.
9.   Nyatakan dua adab ketika berbicara dan berjalan.

TILAWAH TINGKATAN 5
TAJUK 1
TAJUK : RASULULLAH S.A.W. UTUSAN ALLAH

1.     Jelaskan tiga bukti menunjukkan Rasulullah begitu kasih dan sayang kepada  
        umatnya 
2.     Senaraikan dua akhlak baginda yang patut diamalkan oleh pelajar dalam       
        menghadapi kehidupan
3.     Nyatakan maksud tawakkal
4.     Jelaskan dua kepentingan sifat tawakkal kepada seorang pelajar
5.     Senaraikan 3 cara anda kasih kepada Rasulullah SAW


TAJUK 2
TAJUK : BATAS-BATAS PERGAULAN
Surah an-Nur : ayat 30-31
1.   Berdasarkan ayat, senaraikan perintah-perintah Allah kepada lelaki dan wanita
      beriman.
2.   Jelaskan pengertian aurat.
3.   Nyatakan batas aurat lelaki dan perempuan yang wajib ditutup.
4.   Pada pendapat anda, mengapakah aurat perempuan lebih menyeluruh berbanding  aurat lelaki.
5.   Jelaskan batasan aurat wanita Islam kepada golongan berikut :
a.        mahram mereka / perempuan Islam
b.        wanita bukan Islam
c.        lelaki ajnabi / bukan mahram
d.        suami mereka
6.   Terangkan dua sebab Islam menyuruh umatnya menjaga kehormatan diri
7.   Nyatakan dua cara memelihara maruah dan kehormatan diri mengikut syariat Islam
8.   Jelaskan usaha yang patut anda lakukan sekiranya rakan anda suka mendedahkan  aurat dan melakukan maksiat.
9.   Berikan langkah-langkah yang sesuai untuk memupuk anak-anak supaya menutup  aurat
10. Nyatakan ciri-ciri berpakaian menurut Islam.
11. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kini tidak berpakaian
      menepati syariat Islam.
12. Jelaskan kesan buruk mendedahkan aurat.
13. Jelaskan tiga punca berlakunya sumbang mahram dalam masyarakat kini.

TAJUK 3
TAJUK : HIDAYAH ALLAH:
Surah an-Nur : ayat 35
1.   Nyatakan maksud ‘ hidayah’ dan ‘ilmu’.  
2.   Senaraikan dua golongan yang memperolehi hidayah Allah
3.   Terangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memperolehi hidayah Allah.
4.   Jelaskan perkara-perkara yang menghalang daripada memperolehi hidayah Allah.
5.   Jelaskan tiga bukti al Quran sebagai mukjizat.
6.   Jelaskan maksud ’ilmu fardhu ain’ dan ’ilmu fardhu kifayah’ beserta contoh.


TAJUK 4
TAJUK : PERIBADI MUKMIN
1.     Nyatakan maksud ”sujud” dalam ayat.
2.     Terangkan tiga sifat orang mukmin dalam melakukan ibadat kepada Allah
3.     Nyatakan dua jenis sujud yang berkaitan dengan membaca al Quran
4.     Nyatakan dua ciri orang yang beriman yang terdapat dalam ayat  (SPM 2004)
5.     Jelaskan dua cara berdoa seperti yang disarankan dalam ayat. (SPM 2004)
6.     Terangkan dua kebaikan menghayati budaya ”infa’ ” dalam masyarakat (SPM 2004)


TAJUK 6
TAJUK : KEMULIAAN AL QURAN :
Surah al Hasyr. : ayat 21-24
1.   Berdasarkan ayat, nyatakan empat daripada nama-nama Allah.
2.   Nyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam  ayat tersebut.
3.   Jelaskan keistimewaan Al Quran.
4.   Terangkan tiga cara makhluk selain manusia tunduk dan patuh kepada Allah beserta  contoh
5.   Terangkan tiga langkah yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar untuk
      menghayati al Quran
6.   Nyatakan tujuan Allah membuat perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran  manusia menerima al QuranTAJUK HADIS TINGKATAN 4 DAN 5
HADITH KEFAHAMAN : TINGKATAN 4
TAJUK : MAKANAN YANG BAIK


1.   Hadith di atas menjelaskan bahawa orang-orang Islam diperintah supaya memakan  benda-benda yang halal dan dilarang memakan makanan yang haram
      Nyatakan tiga ciri makanan yang halal dan makanan yang haram.
2.   Terangkan dua hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram.
3.   Nyatakan dua kesan ke atas pelajar yang memakan makanan yang haram.
4.   Jelaskan dua langkah bagi memastikan pekerjaan kita menghasilkan sumber rezeki  yang halal.
5.   Terangkan dua hikmah Islam mengharuskan memakan makanan yang haram ketika  darurat.
6.   Jelaskan dua syarat membolehkan seseorang itu memakan makanan yang haramketika darurat.
               
TAJUK : PERPADUAN TERAS KEMAJUAN

1.   Berdasarkan hadith, nyatakan empat perkara yang membawa kepada 
      perpecahan umat manusia.
2.   Nyatakan dua suruhan Allah berdasarkan hadith tersebut.  
3.   Jelaskan tiga sebab Allah melarang perbuatan di atas.
4.   Huraikan dua sebab umat Islam dilarang bersifat dengki mendengki.
5.   Mengapakah umat Islam dilarang tidak bertegur sapa melebihi tiga hari.
6.   Terangkan maksud jual beli di atas jualan orang lain beserta  contoh
7.   Cadangkan dua langkah memupuk perpaduan di kalangan masyarakat .
8.   Mengapakah perpaduan penting kepada kemajuan sesebuah negara.
9.   Jelaskan dua peranan pelajar dalam memupuk perpaduan di sekolah .
10. Nyatakan dua amalan di kampung atau kewasan perumahan bagi memupuk semangat   kerjasama dan perpaduan.
11. Nyatakan dua contoh perbuatan menghina di kalangan pelajar (SPM 2004)
12. Terangkan tiga sebab Islam melarang perbuatan menghina sesama sendiri(SPM 2004)

TAJUK : ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S.W.T.

1.   Berdasarkan hadith, Allah telah memberi amaran kepada sesiapa yang memusuhi    wali-wali-Nya.  Apakah maksud ”wali Allah” .
2.   Nyatakan dua perbezaan antara wali Allah dengan para Rasul 
3.   Mengapakah Allah memberi ancaman akan memerangi orang yang memusuhi/   mengingkari wali Allah.
4.   Nyatakan ancaman Allah kepada manusia yang melanggar risalah Allah.
5.   Jelaskan tiga ciri wali Allah .
6.   Nyatakan sifat-sifat luarbiasa yang diberi oleh Allah kepada wali-Nya. 
7.   Mengapakah manusia seringkali  mengingkari risalah yang dibawa oleh para Rasul
8.  Nyatakan amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah
9.  Nyatakan dua amalan sunat yang boleh mengeratkan hubungan sesama manusia.
10.Terangkan dua kelebihan melakukan ibadat ’nawafil’ dalam kehidupan seharian 11.Jelaskan dua ciri orang yang soleh.HADITH KEFAHAMAN : TINGKATAN 5
TAJUK : KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU


1.  Berdasarkan hadith, jelaskan tiga cara anda menguruskan masa belajar dengan baik    (SPM 2004)
2.   Berdasarkan hadith mengapakah manusia dianggap sebagai perantau semasa hidup  di dunia.
3.   Nyatakan bekalan yang diperlukan seseorang muslim untuk menghadapi hari akhirat
4.   Jelaskan tiga kelebihan menyegerakan segala urusan hidup .    

TAJUK AQIDAH TINGKATAN 4
PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN
1.  Iman merupakan anugerah yang tidak ternilai dalam diri seseorang.
i.       Apakah pengertian iman menurut istilah?
ii.      Nyatakan dua ciri orang yang bertambah imannya dari masa kesemasa
iii.    Berikan dua amalan yang boleh dilakukan untuk mendapatkan kemanisan iman

2.  Setiap orang Islam hendaklah menjauhi diri daripada perbuatan syirik
i.       Apakah yang dimaksudkan dengan syirik
ii.      Nyatakan bahagian-bahagian syirik berserta dengan contohnya.
iii.    Jelaskan tiga implikasi amalan syirik terhadap individu

3.  Kufur terbahagi kepada dua iaitu kufur hakikat dan kufur nikmat.
i.       Takrifkan pengertian kufur hakikat dan kufur nikmat
ii.      Nyatakan dua contoh kufur nikmat dan dua contoh kufur hakikat
iii.    Terangkan dua faktor  yang mendorong berlakunya  kufur nikmat    
 
4.  Riddah ialah berpaling atau keluar dari Islam
i.       Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad
ii.      Huraikan dua kesan perbuatan murtad terhadap individu
iii.    Nyatakan cara untuk menangani orang yang murtad
iv.     Jelaskan tiga hikmah hukuman bunuh yang ditetapkan oleh syarak terhadap orang murtad

5.   Di antara perkara yang boleh merosakkan iman ialah melakukan perbuatan khurafat
i.         Terangkan maksud khurafat dan contohnya.
ii.        Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan khurafat  masih lagi berlaku dalam masyarakat kini.
iii.      Jelaskan tiga kesan yang akan timbul sekiranya seseorang itu mengamalkan perbuatan khurafat
iv.       Huraikan tiga langkah untuk membendung gejala khurafat ini dari berterusan dalam masyarakat hari ini.

6.   Sihir merupakan perbuatan yang merosakkan iman.
i.         Berikan maksud sihir.
ii.        Nyatakan akibat buruk mengamalkan perbuatan sihir.
iii.      Bagaimanakah caranya untuk mengelakkan masyarakat daripada mengamalkan perbuatan sihir.

7.   Nifak merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah.
i.         Apakah pengertian nifak.
ii.        Nyatakan ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan tersebut
iii.      Terangkan dua akibat perbuatan nifak ke atas masyarakat

DOSA-DOSA BESAR MEMBAWA KEMURKAAN ALLAH
8.  Setiap mukmin mestilah menjauhi perkara yang boleh mendatangkan dosa dan     
     kemurkaan Allah kepadanya.
i.       Nyatakan pengertian dosa?
ii.      Terangkan dua kategori dosa yang dilakukan oleh manusia
iii.    Nyatakan tiga faktor yang mendorong seseorang itu melakukan dosa kepada Allah s w t.
iv.     Jelaskan dua perbezaan antara dosa besar dengan dosa kecil.

9.  Islam mewajibkan seseorang itu taat dan menghormati kedua ibu bapanya.
i.       Bagaimanakah caranya seoarang anak itu dapat berbakti kepada kedua ibubapanya
ii.      Mengapakah kita disuruh berbakti, mentaati dan menghormati kedua ibu bapa
iii.    Nyatakan balasan yang diperolehi oleh anak yang derhaka kepada ibu bapa

10.  Mencuri dan merompak merupakan dua perbuatan yang keji.
i.     Apakah pengertian mencuri dan merompak
ii.    Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani masalah kecurian yang berlaku dalam masyarakat
iii.Terangkan kesan jenayah mencuri dan merompak terhadap masyarakat

11.  Memakan riba merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah s w t
               i.  Apakah yang dimaksudkan dengan riba ?
ii. Nyatakan dua jenis riba
iii.Terangkan dua cara untuk menangani perbuatan riba.
iv.Huraikan hikmat Allah mengharamkan perbuatan tersebut.

12.  Memakan harta anak yatim umpama menelan api neraka kedalam perut.
i.     Apakah maksud anak yatim?.
ii.    Mengapakah memakan harta anak yatim merupakan dosa besar
iii.Terangkan dua langkah membela anak yatim
iv.Nyatakan 2 sebab Islam menyuruh umatnya melaksanakan tanggungjawab  
    terhadap anak yatim
               v. Bilakah seorang anak yatim itu dibenar menguruskan sendiri hartanya.

13.Melarikan diri dari medan perang merupakan salah satu dosa besar.
i.       Nyatakan maksud lari dari medan perang
ii.      Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan seseorang itu sanggup lari dari medan perang
iii.    Terangkan implikasi yang bakal timbul akibat perbuatan lari dari medan perang

14.Islam melarang keras perbuatan mengumpat dan menfitnah.
i.       Apakah pengertian mengumpat dan menfitnah.
ii.      Terangkan sebab-sebab yang mendorong berlakunya perbuatan mengumpat dan menfitnah.
iii.    Jelaskan implikasi yang timbul akibat perbuatan mengumpat dan menfitnah

15.Meminum arak merupakan perbuatan keji dan menjadi amalan syaitan.
i.       Nyatakan definisi arak ?
ii.      Nyatakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas peminum arak
iii.    Terangkan syarat-syarat yang membolehkan seseorang peminum arak itu dihukum sebat
iv.     Terangkan tiga kesan perbuatan meminum arak ke atas individu
v.      Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk membenteras gejala minum arak

16.Dadah merupakan musuh utama negara
i.       Apakah yang dimaksudkan dengan menagih dadah
ii.      Terangkan 3 faktor yang mendorong golongan remaja terjebak dalam gejala penagihan dadah
iii.    Nyatakan kesan akibat gejala penagihan dadah .

17.Perbuatan zina merupakan perlakuan keji yang boleh merosakkan keturunan
i.     Terangkan pengertian zina dari segi istilah syarak.
ii.    Nyatakan faktor-faktor yang mendorong seseorang itu melakukan perbuatan keji tersebut
iii.Apakah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syarak bagi mereka yang sabit 
    melakukan perbuatan zina.
iv.Terangkan akibat yang akan timbul hasil perbuatan zina

18.Menuduh zina (qazaf) boleh menjatuhkan maruah dan menyebabkan tekanan jiwa   
     kepada tertuduh.
            i.  Nyatakan pengertian Qazaf?
ii.Terangkan hukuman yang ditetapkan oleh Islam kepada individu yang membuat   
   tuduhan palsu.

19.Liwat dan musahaqah merupakan perbuatan yang keji.
i.         Dengan memberi pengertian, bezakan antara liwat dan musahaqah
ii.        Nyatakan tiga factor pendorong berlakunya gejala yang tidak bermoral ini.
iii.      Terangkan akibat buruk yang timbul daripada gejala liwat dan musahaqah.

20.Membunuh diri adalah haram di sisi Islam.
i.     Terangkan maksud membunuh diri.
ii.    Apakah punca yang menyebabkan seseorang itu sanggup membunuh diri
iii.Huraikan tiga cara untuk menangani masalah membunuh diri.

TUNTUTAN TAUBAT

21.Allah s.w.t sentiasa menerima taubat hamba-hambaNya yang berhenti melakukan  
     dosa.
i.       Nyatakan pengertian taubat
ii.      Terangkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi agar taubat yang dilakukan akan diterima oleh Allah s.w.t.
iii.    Senaraikan dua amalan yang perlu dilaksanakan bagi mengukuhkan amalan taubat kita.
iv.     Huraikan tiga hikmat kita disuruh bertaubat apabila melakukan dosa.


TINGKATAN 5

IMAN MUTIARA HIDUP

22.Iman seseorang  itu boleh meningkat dan berkurang.
i.      Apakah maksud iman menurut istilah syarak
ii.     Jelaskan maksud kemanisan iman
iii. Kemukakan tiga cara bagi peningkatan iman.
iv. Terangkan tiga perkara yang dirasai oleh orang yang beriman setelah ia  mendapat kemanisan iman.

23.Jelaskan faedah yang diperolehi oleh individu yang mendapat kemanisan iman  dalam hidupnya.

AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

24.Ahli Sunnah Waljamaah muncul selepas berlaku perpecahan dikalangan umat Islam  
     yang dikenali dengan al-fitnah al-qubra
i.           Apakah yang dimaksudkan dengan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah
ii.          Nyatakan nama-nama lain Ahli sunnah wal jamaah
iii.        Senaraikan prinsip-prinsip aqidah Ahlul sunnah wal jamaah
iv.         Terangkan tiga sebab mengapa kita wajib berpegang dengan aqidah Ahli Sunnah wal jamaah
v.          Nyatakan cadangan anda untuk memelihara diri daripada fahaman yang bercanggah dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah
vi.         Huraikan maksud bagi istilah-istilah berikut: 
-Musyrik
-Munafik
-Fasik
-Murtad
-Mulhid
-Kafir


25.Jelaskan pandangan Ahli Sunnnah Wal Jamaah terhadap perkara berikut:
-          Melihat Allah
-          Al-Quran bukan makhluk

26.Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan khawarij
27.Huraikan berkenaan tiga golongan syiah
28.Terangkan dua pegangan golongan yang bermazhab kan khawarij.
AJARAN SESAT

29.Setiap orang Islam wajib mendalami ilmu agama agar tidak terpengaruh dengan  ajaran –ajaran sesat.
i.      Apakah yang anda faham mengenai ajaran sesat.
ii.  Terangkan tiga ciri utama ajaran sesat
iii.Jelaskan dua akibat ajaran sesat terhadap sesebuah negara
iv. Senaraikan tiga ajaran sesat yang terdapat di Malaysia
v.  Nyatakan dua perbezaan antara ajaran Islam yang sebenar dengan ajaran sesat
vi. Apakah akibat jika seseorang itu terpengaruh dengan ajaran sesat
vii.     Kemukakan dua langkah yang sewajarnya dilakukan bagi menangani ajaran – 
      ajaran sesat di Malaysia
viii.Terangkan latar belakang kumpulan taslim
-          Senaraikan tiga ciri kesesatan mereka.


IBADAH
TAJUK: HAJI
1.          Apakah pengertian haji dan umrah.
2.     Apakah hokum mengerjakan haji dan Umrah.
3.     Apakah pengertian upah Haji.
4.     Jelaskan sebab-sebab yang mengharuskan upah haji.
5.     Jelaskan hikmat mensyariatkan upah haji.
6.     Nyatakan DUA faedah haji kepada:
           i-Diri sendiri
           ii-masyarakat
7.     Nyatakan hikmah haji kepada umat Islam
8.     Bagaimanakah cara untuk mempertingkatkan kesedaran umat Islam agar 
        menyegerakan ibadat haji.
9.     Ibadat haji ialah amalan yang melibatkan spiritual,fizikal,mental dan  
        material.Bincangkan.
10.   Ibadat haji dapat menguji kesabaran seseorang.
        Berikan hujah anda untuk menjelaskan pernyataan di atas:
11.   Jelaskan syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu menunaikan ibadat haji.
12.   Apakah maksud Istita’ah.
13.   Nyatakan rukun haji dan umrah satu persatu
14.  Jelaskan 3 perbezaan antara ibadat haji dan umrah
15.  Jelaskan perkara-perkara wajib haji.
16.  Jelaskan perkara-perkara wajib umrah.
17.  Mengapakah jemaah haji wajib mematuhi segala larangan yang diadakan ketika   ihram.
18.  Senaraikan 5 daripada perkara yang dilarang semasa ihram.
19.  Nyatakan 3 daripada perkara sunat haji
20.  Jelaskan pengertrian haji Ifrad,Tamatuk dan Qiran.
21.  Nyatakan kelebihan dan kekurangan bagi ketiga-tiga jenis haji tersebut.
22.  Apakah maksud Dam.
23.  Nyatakan jenis-jenis Dam.
24.  Nyatakan jenis-jenis dam dan denda yang dikenakan bagi kesalahan berikut;
           a)tidak wukuf di Arafah
           b)memakai bau-bauan pada pakaian dan badan
25.  Nyatakan maksud Tahalul.
26.  Bagaimanakah seseorang itu dikira mendapat Tahalul awal
27.  Apakah perkara-perkara yang dilarang semasa Tahalul awal
28.  Nyatakan maksud Nafar.
29.  Jelaskan syarat-syarat nafar awal
30.  Apakah yang dimaksudkan dengan wukuf.
31.  Apakah amalan yang sunat dilakukan ketika wukuf di Arafah
32.  Nyatakan pengertian tawaf dan jenis-jenisnya.
33.  Terangkan syarat-syarat tawaf
34.  Nyatakan pengertian sae
35.  Terangkan syarat-syarat sah sae
36.  Nyatakan 2 hikmat sae
37.  Nyatakan definisi bercukur
38.  Jelaskan hikmat bercukur
39.  i-Apakah pengertian miqat
       ii-Nyatakan Bahagian miqat
40.  Senaraikan Miqat makani bagi ibadat haji dan umrah.
41.  Terangkan hikmat ditentukan miqat
42.  i-Bilakah waktu untuk melontar bagi ketiga-tiga jamrah
       ii-Nyatakan 2 syarat melontar
       iii-Terangkan hikmat melontar

SEMBELIHAN

1.   i-Apakah maksud sembelihan
      ii-nyatakan hukum sembelihan
2.   Senaraikan rukun dan syarat sah sembelihan.
3.   Nyatakan 2 bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan
4.   Jelaskan hikmat sembelih menggunakan pisau yang tajam
5.   Senaraikan perkara-perkara sunat dan makruh semasa sembelihan

KORBAN DAN AQIQAH

1.        i-Nyatakan pengertian korban
ii-Apakah hukum melakukan korban
2.   i-Senaraikan binatang yang sah dijadikan korban dan umurnya.
      ii-Terangkan cara pembahagian daging korban
      iii-Jelaskan 3 syarat sah korban
3.   Jelaskan 2 hikmat ibadat korban terhadap individu

AQIQAH


1.  i-Nyatakan pengertian aqiqah
     ii-Bilakah waktu melakukan aqiqah
     iii-terangkan 3 syarat-syarat sah aqiqah
2.  Nyatakan cara penyelenggaraan daging aqiqah.

JUAL BELI DAN SEWA

1.  i-Jelaskan maksud jual beli menurut Islam
     ii-Nyatakan 4 rukun jual beli
     iii-Terangkan 2 jenis jual beli yang dilarang tetapi sah
2.  Mengapakah Islam melarang sesuatu perniagaan haram.
3.  Apakah akibat sekiranya seseorang menjalankan jual beli yang tidak mengikut syariat   Islam.

4.  i-Nyatakan maksud sewa
     ii-Senaraikan jenis-jenis sewaan
     iii-Nyatakan rukun sewaan
5.  Jelaskan 3 syarat sah sewaan
6.  Jelaskan 3 sebab sesuatu kontrak sewaan menjadi batal

GADAIAN DAN SYARIKAT

1.  Nyatakan maksud dari segi bahasa dan istilah.
2.  Jelaskan rukun gadaian dan syarat sah gadaian
3.  Huraikan perkara yang membatalkan gadaian.
4.  Terangkan 2 perbezaan antara gadaian Islam dengan gadaian konvensional.
                                 
SYARIKAT

1.  i-Jelaskan maksud syarikat menurut syarak.
     ii-Jelaskan hikmah diharuskan syarikat
2.  Senaraikan jenis-jenis syarikat.
3.  i-Jelaskan rukun syarikat
     ii-Jelaskan perkara yang membatalkan syarikat.
           
HUTANG,INSURAN DAN SAHAM

1.    Nyatakan Pengertian
           -Hutang
           -Insuran
           -Saham
2.   Senaraikan rukun hutang
3.   Jelaskan syarat untuk menjadi saksi dalam urusan hutang piutang.
4.   Bagaimanakah cara untuk melaksanakan urusan hutang piutang.
5.   Bezakan antara hutang dengan riba.
6.   Nyatakan hikmah diharuskan berhutang.
7.   i-nyatakan jenis-jenis insuran
      ii-Huraikan prinsip insuran
8.   Terangkan konsep insuran dari aspek:
          -Tabarruk
          -Mudharabah
          -Ta’awun
9.   Perniagaan insuran hendaklah dielakkan daripada tiga unsur.
      Apakah unsur-unsur tersebut.
10. i-Nyatakan hukum saham menurut syarak.
      ii-Jelaskan perbezaan antara saham dengan simpanan.
11. Nyatakan 3 ciri pelaburan saham yang diyakini halal.

ISI TEMPAT KOSONG


1.  Salah satu rukun haji yang tidak terdapat dalam rukun umrah ialah ……………..
2.  Haji …………………. Mengerjakan haji dan umrah secara serentak dengan berniat
     ihram kedua-duanya sekali.
3  .……………………… ialah tempat pertemuan semula antara Nabi Adam a.s. dengan  
    isterinya Hawa semenjak berpisah.
4. Tawaf yang wajib ditunaikan oleh orang yang hendak meninggalkan Mekah  
    dinamakan tawaf ……………………..
5. Mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali dengan niat beribadat kepada Allah 
    dinamakan ……………………..
6. Zaki membayar denda dengan menyembelih seekor kambing kerana beliau memakai  minyak wangi semasa dalam ihram.Dam tersebut dinamakan ………………
7. Miqat zamani bagi ibadat haji bermula dari 1 syawal hingga ………………….
8. Menggunakan alat sembelihan yang …………………… adalah makruh.
9. Dua jenis urat yang wajib dipotong ketika melakukan sembelihan ialah urat mari’ dan    ………………………..
10. Binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak mengikut syarak
      dinamakan …………………….
11. Salah satu daripada syarat sah sembelihan ialah binatang tersebut mestilah halal dan    ………………… ketika disembelih.
12. Hukum melakukan korban bagi orang …………………….. adalah wajib.
13. Binatang ternakan berkaki empat yang boleh dimakan dagingnya dan jinak disebut   ……………………….
14. Cara yang ………………. Dalam membahagikan daging korban ialah disedekahkan 
      semuanya dalam keadaan mentah kepada fakir miskin.
15. Umur yang sebaik-baiknya bagi menyembelih kambing untuk dibuat akikah adalah    …………………………
16. Daging sembelihan akikah sunat dimasak ……………
17  ……………………….. dalam jual beli bermaksud membeli barang dengan tujuan  
       orang lain tidak dapat menjualnya.
18. Kadar sewa haruslah dipersetujui oleh keduas belah pihak dan bayaran sewa  
      hendaklah diketahui ……………………
19. Gadaian ialah sesuatu barang bernilai yang dijadikan …………………….. oleh
      pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman.
20. Gadaian Islam mestilah bebas daripada sebarang unsur riba dan ………………
21 …………….. ialah perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara yang
      dilaksanakan antara dua pihak atau lebih.
22. Hukum membayar hutang adalah wajib dan hokum menangguhkan  pembayaran
      hutang bagi orang yang berkemampuan adalah ……………….
23. Kehadiran  …………………. Adalah penting dalam suatu urusan hutang piutang
      yang melibatkan banyak pihak.
24. Saham dalam Islam hendaklah bebas daripada unsur ……………………
25. Riba diharamkan kerana ia mengambil ………………………. Daripada kesusahan
       orang lain.


PERKAHWINAN
1.    Jelaskan pengertian perkahwinan dan hukum-hukumnya.
2.    Jelaskan hikmah perkahwinan.
3     i-Apakah implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam
       ii-terangkan 2 langkah untuk mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut  undang-undang.
4.    Senaraikan ciri-ciri bakal suami dan isteri.
5.    Kenapa Islam menitikberatkan agama dalam pemilihan bakal suami dan isteri.
6.    Nyatakan golongan perempuan yang haram dikahwini disebabkan 
       keturunan,penyusuan dan persemendaan.
7.    Nyatakan maksud merisik dan meminang
8.    i-Senaraikan perempuan yang haram dipinang.
       ii-Nyatakan batas pergaulan dalam tempuh peminangan
9.    i-Apakah hukum meminang perempuan yang masih dalam idah rajie
       ii-Nyatakan 2 hikmat diharuskan melihat bakal isteri
10.  Senaraikan rukun nikah satu persatu.
11.  Jelaskan syarat-syarat bakal suami dan bakal isteri.
12.  Nyatakan pengertian wali.
13.  i-Siapakah wali mujbir
       ii-Jelaskan sebab perpindahan kuasa wali nasab ke wali hakim.
14.  Salah satu rukun nikah ialah saksi.
       Terangkan dua sebab mengapakah saksi diperlukan dalam akad nikah.
15.  Nyatakan syarat-syarat saksi
16.  Nyatakan pengertian ijab dan qabul.
17.  i-Nyatakan maksud mahar
       ii-Jelaskan hukum dan jenis mahar.
18.  Huraikan hikmat diwajibkan Mahar.
19.  i-Nyatakan pengertian walimatul urus dan hukumnya.
       ii-Jelaskan cara walimatul urus yang dibenarkan dalam islam
       iii-Jelaskan hikmat mengadakan walimatul urus
20. Terangkan  dua tanggungjawab suami dan dua tanggungjawab isteri.
21. Jelaskan kesan pengabaian tanggungjawab terhadap keluarga.
22. Bagaimanakah cara untuk mewujudkan kebahagian dalam sesebuah rumahtangga.
23. Nyatakan pengertian berikut:
      i-Talak
      ii-Rujuk
      iii-Iddah
      iv-Fasakh
      v-Khuluq
      vi-Nusyuz
      vii-Zihar
      viii-Li’an

24. i-Nyatakan hukum Talak
      ii-Senaraikan rukun talak
      iii-Jelaskan jenis-jenis talak
25.  i-Jelaskan rukun rujuk
       ii-Nyatakan syarat bagi rujuk
       iii-jelaskan hikmat rujuk
26.  Nyatakan jenis-jenis dan tempuh bagi iddah.
27.  Jelaskan hikmat disyariatkan iddah.
28.  Apakah hak dan status isteri semasa dan selepas iddah.
29.  Jelaskan tujuan larangan yang dikenakan ke atas perempuan yang beriddah.
30.  Nyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh.
31.  i-Bagaimanakah cara untuk menuntut fasakh
       ii-Jelaskan kesan fasakh
       iii-Nyatakan hikmat Fasakh
32.  Nyatakan perbezaan antara talak dengan fasakh.
33.  Nyatakan 3 faktor yang mendorong seorang isteri mengambil keputusan untuk   
       bercerai secara khuluq.
34.  Nayatakan hikmat disyariatkan khuluq.
35.  Jelaskan kesan khuluq dalam rumahtangga.
36.  Nyatakan perbezaan antara fasakh dengan khuluq
37.  Jelaskan perkara-perkara yang boleh membawa kepada Nusyuz.
38.  Nyatakan faktor berlakunya Nusyuz di kalangan isteri.
39.  Huraikan peranan suami untuk membendung perbuatan Nusyuz.
40.  Nyatakan cara untuk menangani isteri yang Nusyuz.
41.  Apakah kesan perbuatan Nusyuz.
42.  Senaraikan rukun zihar dan syarat zihar.
43.  Terangkan kifarah zihar mengikut tertib.
44.  Nyatakan tiga kesan zihar kepada seseorang.
45.  Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi  zihar.
46.  Jelaskan proses berlakunya Li’an
47.  Huraikan implikasi li’an terhadap suami isteri.
48.  Nyatakan hikmat li’an
49.  i-Nyatakan pengertian poligami
       ii-Jelaskan tiga syarat poligami
50.  Jelaskan 2 hikmah poligami

KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN

1.   Nyatakan 3 tangungjawab ibubapa semasa bayi dalam kandungan.
2.   Apakah tangungjawab ibubapa terhadap bayi yang baru dilahirkan.
3.   Nyatakan maksud pendidikan moral.
4.   Jelaskan dua tujuan pendidikan moral.
5.   Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan sosial.
6.   Pada pendapat anda mengapakah terdapat remaja yang terlibat dengan gejala sosial  seperti dadah,perzinaan dan sebagainya.
7.   Nyatakan implikasi sekiranya ibubapa tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap  anak-anak dengan sempurna.UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

1.   Apakah maksud undang-undang keluarga Islam
2.   Nyatakan tiga bidang kuasa mahkamah syariah.
3.   Terangkan dengan ringkas bidangkuasa jenayah mahkamah syariah
4.   Nyatakan struktur organisasi mahkamah syariah
5.   i-Jelaskan 2 peranan mahkamah syariat terhadap kebahagian keluarga Islam
      ii-Terangkan dengan ringkas cara mahkamah syariah menyelesaikan sesuatu kes
         dalam  rumahtangga.

ANAK AMANAH ALLAH

1.   Berikan pengertian anak angkat
2.   Nyatakan  2 peraturan mengambil anak angkat.
3.   Jelaskan hikmah larangan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat,

HADHANAH

1.   Nyatakan pengertian Hadhanah dan hukumnya.
2.   Senaraikan golongan yang mendapat hak hadhanah jika ibu hilang kelayakan 
      mengikut urutan.
3.   Apakah syarat-syarat orang yang mendapat hak hadhanah.
4.   Nyatakan 2 sebab gugur hak hadhanah.
5.   Apakah akibat terhadap anak sekiranya hak hadhanah diabaikan oleh mereka yang  bertanggungjawab.

Isi tempat kosong  

1. Perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua jenis iaitu haram
    ……………….. dan haram selamanya.
2. Rasulullah  s.a.w. menyarankan kepada individu yang ingin berkahwin supaya memilih  pasangan yang kuat pegangan ………………….. kerana ia membawa kebahagian yang  berkekalan.
3. Lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri   merujuk kepada pengertian ……………………….
4. Wali ………… ialah wali bapa dan datuk yang berhak mengahwinkan pengantin  
    perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya terlebih dahulu.
5. Wali yang berada dalam ihram haji atau umrah merupakan sebab kuassa wali nasab  berpindah kepada wali …………………
6. Semua barang yang …………… di sisi syarak boleh dijadikan mahar dalam
    perkahwinan.
7. Hukun bermain kompang,gendang,pertunjukan silat dan nasyid yang mengandungi nasihat dalam majlis walimatul urus adalah ……………….
8. Suami hendaklah berlaku …………………. Kepada isteri-isterinya berpoligami.
9.  ……………. Ialah tempuh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri  
   selepas berpisah dengan suami.
10  ……………… ialah isteri membayar jumlah wang yang dipersetujui kepada suami
      supaya dia diceraikan.
11. Sumpahan seorang suami yang menuduh isterinya berzina dan menafikan nasab anaknya dinamakan ……………………
12. Perkara-perkara yang berkaitan dengan pertunangan,perkahwinan dan perceraian   adalah di bawah bidangkuasa ……………………


TAMADUN DAN TOKOH
Tingkatan 4 (Khulafa' al-Rasyidin)

Struktur
1.   Saidina Abu Bakar r.a. telah memerangi  golongan ____________ iaitu __________ palsu dan golongan yang enggan membayar ______________.
2.   Pada zaman pemerintahan Saidina Umar al-Khattab r.a. tanah yang dikuasai oleh tentera  Islam dalam peperangan yang dikenali sebagai harta _____________ tidak dibahagikan.
3.   Saidina Uthman bin Affan r.a. menetapkan al-Quran dibaca dengan menggunakan lahjah ________________ .
4    Khalifah Ali b Abi Talib r.a. meneruskan majlis  ___________ walaupun mendapat tentangan dari golongan ______________ .
5    Tulis nombor dalam ruangan yang disediakan mengikut jasa Khulafa' al-Rasyidin.
Sumbangan dan jasa khulafa' al-Rasyidin

1.        Saidina Abu Bakar As-Siddik

Mengumpulkan al-Quran dalam satu mashaf
2.        Saidina Umar al-Khattab.


Memerangi nabi palsu

3.        Saidina Uthman bin Affan


Menerima jawatan khalifah ketika Negara dalam keadaan huru-hara.
4.        Saidina Ali bin Abi Talib


Mengisytiharkan kalendar Islam mengikut tahun Hijrah.

Subjektif
1.   Apakah yang dimaksudkan dengan Khulafa' al-Rasyidin?
2.        Jelaskan kepimpinan Khulafa' al-Rasyidin?
3.        Terangkan dasar pemerintahan Khulafa'al-Rasyidin yang telah membawa kegemilangan umat Islam ketika itu?
4.        Jelaskan tiga kesan corak pentadbiran mereka terhadap cara hidup umat Islam pada zaman tersebut.
5.        Khulafa' al-Rasyidin telah menjalankan dasar musyawarah dalam melaksanakan dasar pemerintahan Negara. Apakah yang dimaksudkan dengan ahli majlis syura?
6.        Terangkan dua kebaikan amalan syura dalam sesuatu perkara
7.        Pada Zaman Khalifah Umar bin al-Khattab, jawatan Gabenor diwujudkan bagi mewakili khalifah mentadbir wailayah-wilayah Islam yang semakin meluas. Nyatakan cara-cara  perlantikan gabenor.
8.        Di zaman khulafa' al-Rasyidin, ad-Diwan atau jabatan ditubuhkan bagi memastikan sistem pengurusan lebih berkesan.
      Jelaskan jabatan tersebut.
9.        Jelaskan kesan kepimpinan khulafa' al-Rasyidin dari aspek kepimpinan dan sosial.
10.     Apakah akibat membelakangkan kepemimpinan khulafa' al-Rasyidin?
11.     Penubuhan Diiwan al-Jundi dan Diiwan al-Kharaj pada zaman khulafa’ al- Rasyidin bertujuan untuk memastikan sistem pengurusan dapat berjalan dengan lebih teratur.
     Terangkan dua fungsi bagi jabatan-jabatan tersebut.
12.     Khulafa’ al-Rasyidin adalah mereka yang mendampingi dan mendapat didikan daripada Rasulullah s.a.w.
      Buktikan kenyataan di atas dengan memberikan contoh-contohnya.
Kerajaan Bani Umaiyyah

Struktur
1.     Nama Umaiyah di ambil sempena nama _______________ kepada khalifah pertama kerajaan Bani Abbasiyah.
2.     Kerajaan Bani Umaiyah barpusat di _____________ .
3.     Kerajaan Umaiyah mempunyai beberapa peringkat pemerintahan iaitu zaman kelahiran bermula dengan khalifah ______________ , kemudian zaman kemajuan bermula dari khalifah ______________ b Marwan dan berakhir dengan pemerintahan Hisham yang berpusat di ____________ .
4.     Padankan bahagian-bahagian dalam tentera zaman Umaiyah dengan menulis nombor diruangan yang sesuai.
   
5 bahagian dalam pasukan tentera kerajaan Bani Umaiyyah
1.    Pasukan teras

Al-Maimanah
2.    Sayap kanan

Al-Muqaddimah
3.    Sayap kiri

Safah al-Jaisy
4.    Pasukan hadapan

Al-Maisarah
5.    Pasukan belakang

Qalbu al-Jaisy

5.     Khalifah Muawaiyah telah menyusun angkatan tentera laut terdiri dari _________   buah kapal perang
6.     _______________ dijadikan bahasa rasmi Kerajaan Umaiyah
7.     Pada kurun ke sepuluh masihi kota Cordova menjadi pusat perkembangan  ______________ di Eropah.
8.     Lengkapkan carta berikut :

Perkembangan pendidikan
Kesan perkembangan pendidikan
Usaha khalifah

d.      __________________

e.      __________________

f.        ____________________

a.       __________________

b.      __________________

c.       ___________________
 
9.      Antara ciri-ciri kegemilangan pemerintahan khalifah Umar bin Abd Aziz ialah beri tumpuan kepada _______________ rakyat, melantik pegawai yang _____________ , ekonomi dan ___________ berada pada tahap yang tinggi dan membukukan __________ Rasulullah.

Subjektif

1.          Apakah hasil negara di zaman Kerajaan Bani Umaiyah?
2.          Jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan Bani Umaiyah.
3.          Bidang ekonomi sangat penting kepada kemajuan dan pembangunan negara.
           Jelaskan tiga usaha pemerintah Bani Umaiyah untuk meningkatkan sektor 
           ekonomi negara dan pendapat rakyat.
4.          Jelaskan tiga faktor kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah.


Tokoh

Imam Abu Hanifah
1.          Imam Abu Hanifah adalah pengasas Mazhab Hanafi yang diikuti sebahagian umat Islam. Mengapa beliau digelar Abu Hanifah?
2.          Nyatakan tiga contoh akhlak yang menunjukkan Imam Abu Hanifah seorang yang berpendirian kukuh ketika menuntut ilmu.
3.          Apakah bidang-bidang yang dipelajari oleh Imam Abu Hanifah?
4.          Apakah sumbangan Imam Abu Hanifah terhadap tamadun Islam?
5.          Jelaskan ujian-ujian yang terpaksa dilalui oleh Imam Abu Hanifah hingga ke akhir hayatnya.

Imam Malik
1.          Imam Malik Rahimahullah seorang yang sangat tinggi akhlaknya . Nyatakan contoh sifat tersebut.
2.          Jelaskan pernyataan bahawa Imam Malik sangat menghormati Rasulullah dan hadis baginda.
3.          Terangkan dengan ringkas sikap yang menunjukkan beliau seorang yang tetap pendirian.

Imam Syafie
1.          As-Syafie ialah panggilan masyhur kepada Muhammad bin Idris b. Al-Abbas b. Osman b. Syafie b. As-Saib. Huraikan sifat-sifat peribadi beliau.
2.          Jelaskan kenapa beliau juga digelar “Bapa Usul al-Fiqh”
3.          Bagaimanakah beliau mendisiplinkan masanya?
4.          Mengapakah Imam Syafie melarang sifat taklid  dalam sesuatu perkara?
5.          Apakah sumbangan Imam Syafie terhadap agama?


Imam Ahmad bin Hambal
1.          Bagaimanakah cara Imam Ahmad bin Hanbal mengisbatkan hukum?
2.          Nyatakan kelebihan Imam Ahmad bin Hambal
3.          Apakah pengajaran yang dapat diperolehi daripada kegigihan Imam Ahmad bin Hanbal?

Imam al-Bukhari
1.         Terangkan dengan ringkas riwayat hidup Imam Bukhari
2.         Nyatakan sifat peribadi beliau
3.         Bagaimanakah beliau menilai sesuatu hadis untuk dikumpulkan di dalam kitabnya sahih al-Bukhari?
4.         Nyatakan sumbangan Imam Bukhari terhadap perkembangan ilmu.
5.         Apakah syarat perawi yang ditetapkan oleh Imam al-Bukhari untuk diiktiraf sesuatu hadis itu sahih?
6.         Bagaimanakah usaha gigih  Imam Bukhari dalam mengumpul hadis?

Imam al-Ghazali
1.          Terangkan dengan ringkas riwayat  hidup Imam Bukhari.
2.          Apakah peribadi Imam al-Ghazali yang menjadikan beliau menjadi ahli fikir terkenal?
3.          Nyatakan sifat-sifat Imam al-Ghazali yang boleh dicontohi.
4.          Bincangkan usaha Imam al-Bukhari mendalami ilmu.

Tokoh Islam  Ting 4
Soalan 1 hingga 3
Tokoh Pilihan
A
Imam Abu Hanifah
B
Imam Malik
C
Imam Syafie
No Soalan
Sumbangan
Jawapan
1
Menulis kitab al-Fiqh al-Ahkam dan kitab al-Faraid

2
Menulis kitab al-Risalah

3
Menulis kitab al-Muwatta’4.          Padankan jawapan yang betul
Tokoh

Nama sebenar
1.    Imam As-Syafie

Nukman b. Thabit
2.    Imam Abu Hanifah

Malik b. Anas
3.    Imam Malik

Muhammad b. Idris b. Abbas
4.    Imam Ahmad

Ahmad bin Muhammad


5.           
Sejak kecil beliau terdidik dalam urusan perniagaan. Sangat berpegang teguh dengan Agama dan Islam.
Sifat keperibadian
 empat
Imam Mazhab
Suka berpakaian cantik dan bersih. Seorang yang tawadhuk dan sangat menghormati Rasulullah.
Seorang yang pendiam dan sangat kuat beribadat. Mengerjakan solat 300 rakaat setiap hari.
a. __________
b. __________
Suka menuntut ilmu dan sentiasa mendampingi guru. Mempunyai akal yang tajam. Suka mengembara untuk mendalami ilmu
 


c. __________
d. __________6.          Imam Abu Hanifah dihukum ____________ kerana menolak jawatan hakim yang ditawarkan kepadanya.
7.          Beliau digelar sebagai Abu Hanifah kerana sentiasa membawa __________ untuk menulis.
8.          Imam Abu Hanifah mempelajari pelbagai ilmu terutama ilmu _________ Islam.
9.          Kitab yang menjadi pegangan utama mazhab maliki selepas al-Quran dan Hadis ialah Kitab _________.
10.       Para sejarawan berpendapat Imam Malik berguru dengan lebih _________ orang guru dari kalangan  ___________ dan Tabi' Tabi'in.
11.       Imam Malik dianggap sebagai tokoh terkemuka dalam ilmu ____________ dan ilmu ____________ .
12.       Imam Syafie melarang anak muridnya ___________ semata-mata dengan hukum yang dikeluarkan oleh ulamak tanpa usul periksa.
13.       Imam As-Syafie digelar sebagai bapa ____________ kerana beliau orang yang pertama menulis buku dalam bidang tersebut iaitu "al-Risalah".
14.       Imam Ahmad b. Hanbal bijak dalam masalah-masalah ___________ .
15.       Mazhab Hanbali di perbaharui oleh pendokong-pendokong mazhab yang dikenali sebagai ___________ .
16.       Imam Ahmad b. Hanbal meninggal dunia pada usia _________ dan dikebumikan di __________ .
17.       Imam Ahmad digelar sebagai _____________ kerana menghafaz lebih daripada 700,000 hadis.
18.       Imam Ahmad sangat kuat beribadat. Beliau mengerjakan ________ rakaat solat sunat setiap hari.
19.       Hasil karya agung Imam  Bukhari yang menjadi rujukan kepada umat Islam hingga hari ini ialah _____________
20.       Kitab Sahih al-Bukhari mengandungi __________ buah hadis yang diperolehi daripada ramai ulama'
21.       Imam al-Bukhari mengumpul hadis-hadis untuk dimuatkan dalam sahih al-Bukhari selama __________.
22.       Imam al-Bukhari mencatatkan hadis daripada gurunya melebihi ________ orang.
23.       Karya agung yang dihasilkan oleh Imam al-Ghazali ialah ____________
24.       Perdana menteri di Baghdad iaitu ___________ menjemput Imam al-Ghazali untuk mengajar dan menjadi penasihat agung.
25.       kemasyhurannya dalam __________ menarik ramai orang menghadiri kelas pengajiannya.
26.       Mendokong fahaman ____________ atau dikenali sebagai mazhab ahli Sunnah wal-Jamaah.
27.       Imam al-Ghazali menolak fahaman ahli _________ yang meresap dalam ilmu kalam


SIRAH TINGKATAN LIMA (KERAJAAN BANI ABASIYAH)

Penyebaran Islam
1.   Pencapaian tamadun Islam pada zaman Kerajaan Abasiyah lebih berjaya berbanding pada zaman Kerajaan Umaiyah.      Mengapakah sejarawan menggelarkan Kerajaan Abbasiyah sebagai “Zaman Keemasan Tamadun Islam”?
2.   Jelaskan dua faktor dalaman dan faktor luaran yang mendorong penyebaran Islam    di zaman kerajaan Abasiyah.
3.   Huraikan perubahan yang berlaku hasil dari penyebaran Islam terhadap akidah,  ilmu pengetahuan dan sistem kemasyarakatan.

Perkembangan Pendidikan Zaman Kerajaan Abasiyah
1.        Aspek pendidikan telah berkembang pesat pada zaman kerajaan Abasiyah  Nyatakan tiga faktor yang mendorong perkembangan ilmu di zaman kerajaan Abasiyah.
2.        Apakah kesan hasil dari perkembangan ilmu pada zaman kerajaan Abasiyah terhadap kebangkitan tamadun Eropah?
3.        Terdapat pelbagai institusi pendidikan pada zaman Abasiyah.Jelaskan tiga fungsi institusi tersebut.
4.        Terangkan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang diterokai oleh umat Islam di zaman kerajaan Abasiyah.
Kegemilangan dan Kejatuhan Kerajaan Abbasiyah
1.        Keagungan kerajaan Abbasiyah banyak bergantung kepada keunggulan para khalifahnya.
2.        Jelaskan tiga faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah.
3.        Terangkan tiga faktor kejatuhan kerajaan Abbasiyah
4.        Terangkan pengajaran yang boleh diambil di sebalik sejarah kejatuhan kerajaan Abbasiyah.

STRUKTUR (ABBASIYAH)
1.        Nama kerajaan Abbasiyah di ambil sempena nama bapa saudara nabi bernama 
      ______________
2.        ______________ ialah perdana menteri yang bertindak sebagai ketua pentadbir dalam kerajaan Abbasiyah.
3.        Dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah ___________ adalah khalifah yang paling warak dan terkenal.
4.        Perpustakaan yang paling ulung zaman kerajaan Abbasiyah ialah ___________.
5.        Aktiviti ekonomi zaman kerajaan Abbasiyah semakin meningkat apabila khalifah Abu Jaafar al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari ____________ ke Baghdad,
6.        Para peniaga muslim pergi ke Canton Cina untuk mendapat barangan sutera melalui laluan yang dikenali sebagai ___________.
7.        Antara sumber kewangan zaman kerajaan Abbasiyah ialah cukai tanah milik orang bukan Islam di kenali sebagai ___________.
8.        Diwan ______________ adalah jabatan yang menguruskan hal ehwal pertahanan negara.
9.        Beliau menubuhkan ‘Baitul Hikmah” yang menjadi pusat perkembangan ilmu dan pengetahuan. Ia merujuk kepada _______________.
10.     Khalifah____________________ merupakan pengasas kerajaan Kerajaan Bani Abasiyah.
11.     Lengkapkan gambarajah berikut :
Sistem pemerintahan Kerajaan Bani Abasiyah
Khalifah
 

12.     Kerajaan Abbasiyah merosot semasa pemerintahan ________________ dan ia merupakan faktor utama kejatuhan kerajaan Abbasiyah ke tangan ____________.
13.     Pemberontakan daripada kalangan ____________ dan ______________ sering mengganggu kerajaan Abbasiyah kerana mereka beranggapan jawatan _____________ adalah hak golongan mereka.


TOKOH TING. 5
Ibnu Sina
1.        Terangkan riwayat hidup Ibnu Sina
2.        Jelaskan tiga kesan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan.
3.        Bincangkan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang berkenaan.

Ibnu Khaldun
1.        Tuliskan riwayat hidup Ibnu Khaldun secara ringkas
2.        Ibnu Khaldun adalah tokoh dalam pelbagai bidang.
        Buktikan kebenaran pernyataan di atas.
3.              Jelaskan sumbangan-sumbangan Ibnu Khaldun terhadap tamadun dunia.

Sayid Jamaluddin al-Afghani
1.        Nyatakan riwayat hidup beliau secara ringkas.
2.        Gerakan Islah yang di bawa oleh Sayyid Jamaluddin al-Afghani memberi inspirasi kepada gerakan Islam di Malaysia. Huraikan.
3.        Terangkan bentuk-bentuk Islah yang di bawa oleh Sayyid Jamaluddin
4.        Jelaskan sumbangan Sayyid Jamaluddin al-Afghani dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam.

Syeikh Muhammad Abduh
1.        Tuliskan riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh secara ringkas
2.        Jelaskan aliran pemikiran Syeikh Muhammad Abduh
3.        Apakah metode beliau dalam melaksanakannya?
4.        Terangkan dua sumbangan beliau terhadap masyarakat

Syeikh Tahir Jalaluddin
1.        Terangkan riwayat hidup syeikh Tahir Jalaluddin.
2.        Jelaskan idea islah yang dibawa oleh Syeikh Tahir Jalaluddin.
3.        Terangkan cara Syeikh Jalaluddin menyalahkan idea islah.
4.        Nyatakan sumbangan Syeikh Tahir dalam bidang ilmu dan pemikiran.

Hamka
1.        Tuliskan riwayat hidup beliau secara ringkas
2.        Jelaskan kegigihan beliau dalam mengembangkan dakwah Islamiah
3.        Apakah sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran?


STRUKTUR (TOKOH)

1.        Ibnu Sina pernah bertugas sebagai pakar _____________ di wilayah Rai dan _____________ agung Amir Ala al-Daulah di Asfahan.
2.        Antara karya bidang perubatan Ibnu Sina yang terkemuka ialah ______________.
3.        Ibnu Sina telah menyenaraikan lebih kurang ___________ jenis penyakit serta kaedah rawatannya.
4.        Ibnu Khaldun merupakan tokoh ______________ yang terkenal.
5.        Pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab ________________ adalah hasil daripada pengalaman beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu.
6.        Jamaluddin al-Afghani digelar___________ kerana keturunannya bersambung dengan ___________ dan rasulullah.
7.        Sayyid Jamaluddin al-Afghani banyak merantau untk menyebarkan idea-idea __________ .
8.        Beliau mengkritik ______________ tanpa berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.
9.        Pada tahun1882 Sheikh Muhammad Abduh dibuang negeri kerana dituduh terlibat dengan pemberontakan ____________.
10.     Sheikh Muhammad Abduh membantu anak muridnya yang menghadapi masalah ______________ dengan menubuhkan ______________.
11.     Shaikh Tahir Jalaluddin pernah diberi kepercayaan mengajar di _____________ selepas tamat pengajiannya di Universiti al-Azhar dalam bidang _____________.
12.     Melalui majalah ____________ Sheikh Tahir Jalaluddin menyampaikan mesej Islahnya.
13.     Shaikh Tahir Jalaluddin pernah di _____________ kerana tuduhan menentang Belanda.
14.     Sheikh Tahir Jalaluddin merupakan orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu _____________ di Malaysia menyebabkan beliau digelar_____________
15.     Hamka mempelajari al-Quran dan asas-asas agama dari bapanya iaitu _________.
16.     Hamka merupakan penyambung idea ________________ yang dibawa oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Nusantara.
17.     Karya Hamka iaitu ___________________ meninggalkan kesan dalam bidang ilmu dan pemikiran umat Islam di alam Melayu.ADAB
AKAL CAHAYA KEHIDUPAN
1.          Terangkan dua cara berfikir yang berkesan
2.          Jelaskan dua perbezaan berfikir berlandaskan syarak dengan berfikir berlandaskan logik semata-mata
3.          Huraikan dua hikmah berfikir.
4.          Terangkan tiga peranan akal kepada manusia.
5.          Nyatakan sumber berfikir
6.          Berikan dua kepentingan berfikir
7.          Nyatakan akibat berfikir tanpa mengikut cara-cara yang betul
8.          Apakah yang akan berlaku jika seseorang itu bertindak dengan membelakangkan al-Quran dan sunnah.
9.          Mengapa kita disuruh berfikir tentang kejadian alam.

ADAB BERHIAS DIRI

1.          Nyatakan dua amalan berhias diri yang dilarang oleh Islam.
2.          Mengapakah Islam menyuruh umatnya beradab dalam berhias diri.
3.          Terangkan dua hikmah beradab dalam berhias diri terhadab masyarakat
4.          Nyatakan konsep berpakaian yang dikehendaki oleh Islam.
5.          Terangkan dua sebab syarak melarang pembedahan anggota badan untuk tujuan kecantikan.
6.          Jelaskan usaha yang boleh diambil untuk menggalakkan muda-mudi berpakaian mengikut kehendak Islam.
7.          Apakah hikmah Islam memerintahkan kaum wanita berpakaian menutup aurat.
8.          Nyatakan akibat jika orang Islam mengabaikan tuntutan berhias diri.
9.          Jelaskan tiga keadaan seseorang yang tidak mengutamakan kebersihan diri.
10.       Berikan tiga sebab pengharaman lelaki memakai emas dan sutera tulen oleh syarak.

ZIKRULLAH PENGUBAT HATI

1.        Nyatakan maksud zikir
2.        Terangkan ganjaran Allah kepada orang yang sentiasa memuji keagunganNya.
3.        Pada pendapat anda, apakah kelebihan orang yang berzikir dan mengingati Allah.
4.        Jelaskan  dua sebab perlunya beradab ketika berzikir.
5.        Apakah kerugian kepada mereka yang tidak berzikir.
6.        Terangkan tiga adab berzikir yang dituntut dalam Islam
7.        Jelaskan kesan zikir terhadap individu.
8.        Berikan contoh-contoh lafaz zikir dan masa yang afdal untuk berzikir


ADAB BERMUSAFIR
1.Apakah maksud musafir menurut istilah?

2.Bilakah hukum bermusafir menjadi haram?

3.Sebutkan tiga adab bermusafir yang dituntut Islam.

4.Berikan dua contoh musafir yang diharuskan syarak.

5.Mengapakah kita disuruh beradab ketika bermusafir?

6.Terangkan situasi bagi hukum musafir yang berikut:-

i. Wajib

ii. Harus

7.Umat Islam disunatkan menziarahi tiga buah masjid utama.
Senaraikan masjid-masjid tersebut.